umugore

Kubijyanye na Wiktionary

Ikinyarwanda[hindura]

Izina[hindura]

umugore

Umuntu ukuze w'igitsina gore.

Mbere yo guhinduka umugore, umuntu aba yari umukobwa, inkumi cyangwa umwangavu

Iri jambo mu bwinshi[hindura]

Abagore: abantu barenze umwe buri wese ari umugore


Ingero[hindura]

  • Umugore wa Karangwa yagiye gusura iwabo
  • Uyu mugore ntiyigeze abyara na rimwe, ni ukuvuga ko atari umubyeyi
  • Abagore


UBUTIÎNDE N'ÂMASAKÛ

Ubutiînde:Ni uburyô ijambo ritinda cyangwa ryihuta iyo urivuze uko bikwiye.


Amasaku:ni uturango tw'imihanikire y'ijwi mu rurimi rw'ikinyarwanda.Aha ni ho uwumva yibaza ati "Mbese uwavuze yazamuye ijwi cyangwa yarimanuye ?"


Ni ho duhera tuvuga ko hari "Isakû nyeesî" n' Isaku nyeejuru"


Tuzaakomeza ubutâaha.

Byaashyizwehô na NGABONZIMA François Xavier

E-Mail:'bigxavier07@yahoo.com' umugorê


Imigani y'imigenurano[hindura]Gusemura mu ndimi[hindura]