umusore

Kubijyanye na Wiktionary

Ikinyarwanda[hindura]

Izina[hindura]

umusore (bwinshi abasore)

  1. Umuntu w'igitsina gabo uri mu kigero cy'imyaka 13 kugeza kuri 20. Uvuye mu kigero cy'umwana ahinduka umusore.
    • Uyu muhungu wa Nzamwita amaze kuba umusore ni ukumushakira umugore.

Ijambo umusore rishobora no gukoreshwa rivuga umuntu ufite ingufu cyangwa imbaraga nyinshi.


UBUTIÎNDE N'ÂMASAKÛ

Ubutiînde:Ni uburyô ijambo ritinda cyangwa ryihuta iyo urivuze uko bikwiye.


Amasaku:ni uturango tw'imihanikire y'ijwi mu rurimi rw'ikinyarwanda.Aha ni ho uwumva yibaza ati "Mbese uwavuze yazamuye ijwi cyangwa yarimanuye ?"


Ni ho duhera tuvuga ko hari "Isakû nyeesî" n' Isaku nyeejuru"


Tuzaakomeza ubutâaha.

Byaashyizwehô na NGABONZIMA François Xavier

E-Mail:'bigxavier07@yahoo.com' umusôre

Impuzanyito[hindura]

Impuzamvugo[hindura]

Gusemura mu ndimi[hindura]